Skip links
Социални връзки и култура

Да съхраним българските традиции, обичаи и дух

Кампанията за съхраняване на фолклора е инициатива, насочена към опазване, промотиране и трансмисия на традиционните обичаи, песни, танци, приказки, легенди и други елементи на фолклорното наследство на дадена общност, регион или страна. Тези кампании целят да запазят богатството и разнообразието на фолклорното наследство и да осигурят, че тое ще бъде предавано на следващите поколения.

Реализираме различни проекти за обективиране и опазване на различните източници и фолклорни обичаи, създаваме архиви и осигуряваме публичност и достъпност до същите.

Организираме редица събития, фестивали и работилници, посредством които предоставяме актуален поглед на гражданите върху обичаите в страната.

Стремим се в партньорство с държавата да осигурим запазване, но и модернизация на традициите, така че те само да бъдат съхранени в националното самосъзнание, но и да бъдат развити от поколенията по един иновативен, модерен, но и опазващ идентичността, начин.