Skip links

Партньорство

В Асоциация „Качество на живота“ се фокусираме върху сътрудничеството, което е от съществено значение за нашата асоциация. Чрез партньорствата си, ние изграждаме мостове между различните сектори на обществото, обединявайки усилията и ресурсите за постигане на общите цели на Асоциацията Качество на Живота за подобряване на качеството на живот.

Тези партньорства не само ни позволяват да осъществим нашата мисия по ефективен начин, но и ни вдъхновяват да развиваме иновативни решения и да предизвикаме промени, които да допринесат за благосъстоянието на обществото като цяло.

Видове партньорства

Чрез различните видове партньорства, Асоциацията за Качество на Живот реализира разнообразни дейности, които подпомагат постигането на своите цели и визия за подобряване на качеството на живот.

Частно партньорство

Частното партньорство се осъществява чрез сътрудничество с водещи дружества в различни сфери като бизнес, екология, образование, медицина, спорт и хранителна индустрия. Тези партньорства включват обмен на експертиза, ресурси и информация, което подкрепя изпълнението на общи проекти и инициативи за благото на обществото.

Неправителствено партньорство

С партньорството с неправителствен сектор - фондации и сдружения, Асоциацията споделя общи ценности и цели и работи заедно с тях по реализирането на проекти и каузи, свързани с качеството на живот.

Публично партньорство

• Държавно ниво
На публично ниво, Асоциацията се партньорира с държавни институции като Министерства и държавни агенции, които подпомагат с финансови и организационни ресурси, както и с регулаторна подкрепа за осъществяването на инициативите за подобряване на качеството на живот.
• Общинско ниво
На общинско ниво, партньорството включва сътрудничество с местни власти и общински органи, които помагат за реализацията на проекти и инициативи на местно равнище.

Международно партньорство

Международното партньорство и партньорството на ниво на Европейския съюз предоставят възможност за обмен на опит, добри практики и ресурси с организации и институции от други държави, както и за участие в международни програми и проекти за подобряване на качеството на живот.

Какво реализираме посредством партньорството?

Чрез партньорствата, които установяваме, Асоциацията Качество на Живота реализира редица дейности, които допринасят за постигането на нашите цели и мисия за подобряване на качеството на живот.

Финансирането, което осигуряваме, представлява ключов аспект от нашата дейност. Чрез предоставянето на финансова подкрепа за реализиране на проекти и каузи, ние подпомагаме изпълнението на разнообразни инициативи, които се осъществяват от Асоциацията. Това включва създаване на бюджети, подготовка на дейностите и отчитане на разходите, като информацията за осъществените дейности се предоставя нашия партньори и обществото.

Проектният обмен е също важна част от нашата работа. Чрез сътрудничеството на ниво проектен мениджмънт, ние организираме съвместни проекти, предоставяме необходимите ресурси като модератори, лектори и материали за реализацията на инициативите. Такова партньорство включва и консултации, които помагат за планирането и успешното изпълнение на дейностите на Асоциацията.

В ролята на посредник, ние също играем важна роля във връзка със сътрудничеството между частния, публичния и неправителствения сектор. Този аспект от нашата работа е насочен към подпомагане на съвместните цели на различните сектори и осигуряване на подходящи условия за тяхното успешно реализиране.

Информационните кампании и проучвания са съществена част от нашата дейност. Чрез тях ние извършваме различни изследвания, анализираме резултатите и осигуряваме достъп до информацията за обществото. Провеждаме информационни кампании, които отразяват принципите и целите на Асоциацията и които имат за цел да повишат осведомеността и да вдъхновят гражданите за действие в подобряване на качеството на живот.

Подкрепете Асоциация "Качество на живота"

Подкрепете нашата кауза за постигане на по-добро качество на живот за всички.

Skip to content