Skip links

Социално благополучие

Социалното благосъстояние е крайно състояние, при което основните човешки потребности са задоволени и хората могат да съжителстват мирно в общности с възможности за развитие. Това крайно състояние

се характеризира с равен достъп до и предоставяне на услуги от първа необходимост (вода, храна, подслон и здравни услуги), осигуряване на начално и средно образование, завръщане или преселване на разселените в резултат на насилствен конфликт лица, както и възстановяване на социалната структура и обществения живот.

Социално здраве

Социалното здраве се отнася до способността ни да взаимодействаме успешно в нашата глобална общност и да отговаряме на очакванията и изискванията на нашите лични роли. Това означава да научите добри комуникационни умения, да развиете интимност с другите и да създадете мрежа за подкрепа от приятели и членове на семейството.

Социалното здраве включва показване на уважение към другите и към себе си. Приносът към вашата общност и към света изгражда чувство за принадлежност.

Измерерния на социалното благополучие

Социалното благополучие следва да се анализира в две основни измерения: като ефект от междуличностните отношения и в контекста на участието в общността. Сред междуличностните взаимоотношения са тези със семейството и в рамките на домакинството, както и тези с роднини и приятелите са от особено значение. Участието в общността включва участието в социалните дейности и степента на приемане и подкрепа от страна на другите.

Защо социалното благополучие е необходимо крайно състояние?

Мирът не може да се поддържа в дългосрочен план, ако не се обърне внимание на социалното благосъстояние на населението. Без стоки от първа необходимост, като храна или подслон, мащабната социална нестабилност ще се запази, защото хората няма да могат да възобновят функциите на нормалния живот – да поддържат препитание, да пътуват безопасно, да участват в обществени дейности или да посещават училище.

Без да се помогне на хората да се завърнат в домовете си или в нови общности по техен избор или да се осигурят средства за мирно разрешаване на спорове, хората може да не успеят да преодолеят насилствения конфликт или да възстановят живота си.

Свободно време

Социални връзки и култура

Лично удовлетворение