Skip links

Организационна структура

„Humanitatis optima est certatio“
от лат.език, “Най-благородното състезание е състезанието по човечност.” – Сир

В съответствие със стратегическия план и насоките, предоставени от Управителния съвет и Общото събрание, Бордовете и Комитетите се ангажират с надзора над: текущи дейности, интегриране, изпълнение на заложените стратегически планове, контрол, отчетност, развитие на започнати каузи, идеи и инициатива.

Доц. д-р Любен Станев

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Съвет на „Визионерите“ и Борд по „Комуникации“

Съветът на „Визионерите“ и Бордът по „Kомуникации“ са отговорни за следене на процесите на дейностите, които членовете на конкретните Комитети изпълняват.

Роля: Съветът на Визионерите има за задача да проучи, анализира и определи стратегическата посока и рамка на аквивности и изяви на асоциацията. Този съвет взема решения на база проведените анализи и изследвания, за да идентифицира възможности за развитие и иновации, които ще допринесат за постигането на целите на асоциацията.

Задачи: Формулиране на дългосрочни стратегии, поставяне на приоритети за дейностите на асоциацията, осигуряване на водеща роля в индустрията.

Подходящи членове: CEO на успешни компании и организации, които са познати със стратегическия им подход и са свикнали да дават насоки за развитие.

Роля: Бордът по Комуникации играе ключова роля за управлението на връзките на асоциацията с външните министерства, организации, медии и широката общественост. Този комитет също така се грижи за вътрешната комуникация и координация между различните части на асоциацията.

Задачи: Разработка на комуникационни стратегии, изготвяне на ясни и ефективни съобщения, координиране на пресконференции и събития, поддържане на положителен образ на асоциацията.

Подходящи членове: Медийни специалисти, PR професионалисти, комуникационни експерти с доказан опит в управлението на обществената комуникация.

Комитети

Ние подкрепяме активното участие на членовете на Асоциация „Качество на живота“ и близките до Бордовете, като ги насърчаваме да се включат в Комитетите, с цел да предоставят своя опит, знания, умения и компетенции в подкрепа на обществото.

Роля: Комитетът за Медицински Иновации има за цел да насърчава иновациите в медицинската област, които ще подобрят качеството на здравните грижи. Този комитет работи в тясно сътрудничество с медицински специалисти и институции.

Задачи: Идентифициране на новаторски методи и технологии, оценка на тяхната приложимост и ефективност, насърчаване на сътрудничество между медицински и научни институции.

Подходящи членове: Водещи медицински специалисти, биотехнологични и фармацевтични експерти, които имат опит в разработката и прилагането на иновации в медицината.

Роля: Комитетът по Образование разработва и координира образователни програми и инициативи, които насърчават ученето и личностното развитие.

Задачи: Създаване на образователни материали, организиране на семинари и обучения, насърчаване на учене през целия живот.

Подходящи членове: Преподаватели, научници, експерти в областта на образованието и развитието на човешкия потенциал.

Роля: Комитетът по Реализация на Каузи трансформира идеите и стратегиите на асоциацията в конкретни действия и проекти. Този комитет играе важна роля в изпълнението на мисията и целите на асоциацията.

Задачи: Организиране на кампании, проекти и събития, които подкрепят целите на асоциацията, управление на ресурси и волонтьори.

Подходящи членове: Доброволци, студенти, експерти в областта на социалните и образователни инициативи, които имат ангажимент към подобряване на качеството на живот.

Роля: Комитетът по Сътрудничество е отговорен за създаване и поддържане на партньорства с други организации, които споделят целите на асоциацията. Този комитет работи за изграждане на устойчиви партньорски връзки.

Задачи: Идентифициране на подходящи партньори, преговаряне на споразумения и договори, организиране на съвместни инициативи и проекти.

Подходящи членове: Ръководители на асоциации, фондации, учебни заведения и други институции, които могат да предоставят подкрепа за целите на асоциацията.

Роля: Комитетът по „Емоционален Wellness“ се фокусира върху доброто психофизическо и емоционално здраве на служителите. Този комитет създава условия за здравословна работна среда и стимулира положителния ментален статус на индивидите.

Задачи: Организиране на сесии за психологическа подкрепа, предоставяне на ресурси и инструменти за подобряване на емоционалното благополучие.

Подходящи членове: Психолози, психиатри, нутриционисти и други специалисти в областта на физическото и психическото здраве.

Роля: Комитетът по Конференции и Събития е отговорен за организирането на разнообразни събития и конференции, които информират обществото и подкрепят целите на асоциацията.

Задачи: Планиране и координиране на събития, привличане на участници и партньори, управление на медийни и PR аспекти.

Подходящи членове: Организации и агенции за събития, медийни и PR специалисти, представители на образователни институции и други организации, които могат да допринесат за успешната реализация на събития и конференции.

Skip to content