Skip links

Корпоративно доброволчество

„Humanitatis optima est certatio“ от лат.език, което означава “Най-благородното състезание е състезанието по човечност.”
– Сир

Защо да стана доброволец?

Искате ли да бъдете част от нашата мисия за подобряване на качеството на живот?

Не искате ли да бъдете пионери във въвеждането на корпоративно доброволчество като част от вашия бизнес модел?

Вашата компания желае ли да се превърне в пример за други, като демонстрира ангажимент и участие в обществените инициативи, които организираме?

Искате ли да участвате в движението, което не само подобрява живота на хората, но и утвърждава позицията на вашата фирма в обществото и бизнес средата?

Корпоративно доброволчество

Корпоративното доброволчество ще помогне да развием нашите инициативи за подобряване на качеството на живота.

С вашата помощ, можем да постигнем значителен напредък в реализирането на нашите цели. Включването в доброволчески дейности не само ще подкрепи нуждаещите се в обществото, но и ще допринесе за сближаването на вашите екипи и за изграждането на по-процъфтяваща работна среда.

Чрез участието в нашата програма за корпоративно доброволчество, вашата компания ще има възможност да се ангажира с различни благотворителни инициативи, които отговарят на вашия профил на социална отговорност и се вписват във вашата стратегия за устойчиво развитие. Също така, ще бъдете част от единствено мислеща общност от фирми, които се стремят към по-добро бъдеще за всички.

Вашият ангажимент

Вашият ангажимент и участие в доброволчески дейности ще допринесат за създаването на по-добра общност и за насърчаването на позитивни промени в обществото. Споделените усилия и ресурси ще ни позволят да развием иновативни проекти и програми, които да отговарят на нуждите на хората и да им осигурят по-добър живот.

Ползите за Вас:

Възпитаване на социално отговорно поведение в компанията.

Социалната ангажираност на компанията дава уникална възможност за реклама и изграждане на образ на компанията на ново ниво пред обществото.

Доброволческия труд сплотява служителите и играе роля на позитивен тиймбилдинг.

Разпознаваемост на марката и увеличаване на доверието на потребителите, у вас.

Подобряване на имиджа на компанията в международен план.

Доброволчеството повишава моралната отговорност на вашите служители.

Корпоративното доброволчество засилва екипната работа между служителите и отделите, като едновременно стимулира служителите да усвояват нови умения по пътя.

С регламентиране на закона за доброволческия труд, ще се достигне и до съгласие компаниите, подпомагащи обществото, да получават заслужените си данъчни облекчения.

Как да ни подкрепите?

Изберете подходяща инициатива, която да отговаря на вашата корпоративна социална отговорност, на вашата компания.

Разгледайте нашите каузи

Участвайте в дейностите

Присъединете се към нашите корпоративни доброволчески програми, които включват събития, обучения, кампании и проекти, в различни направления на нашата асоциация.

Споделяйте опит и експертиза

Внесете вашите знания, умения и опит в доброволческите проекти, като споделяте своята експертиза с останалите участници.

Популяризирайте усилията

Споделете вашата участие и ангажимент с широката общественост, като използвате социалните мрежи, вътрешни комуникационни канали и други средства за промоция.

Подкрепете в дългосрочен план нашите цели

Споделете вашата участие и ангажимент с широката общественост, като използвате социалните мрежи, вътрешни комуникационни канали и други средства за промоция.

Вдъхновявайте другитебряване на качеството на живот.

Станете пример за другите компании и организации, като демонстрирате ангажимент и участие в нашите инициативи за подобряване на качеството на живот.

Нашата идея

Нашата идея за корпоративно доброволчество не само е възможност за вашата компания да допринесе за обществото, но и възможност за вашите служители да се развиват, да изграждат нови умения и да се чувстват по-продуктивни и удовлетворени от своята работа.


Skip to content