Skip links
Образование и експертиза

Подкрепа на висококачествено и приобщаващо образование и обучение през целия живот

Кампанията цели запознаване с новостите в европейското образование, в методите и техниките, както и свързването на теорията с практиката. Вярваме, че глобалното общество изисква хармонизация на националните с международните практики що се касае до изграждане модерния облик на образователната система, която предоставя възможност за успешна кариерна реализация и постигането на удовлетвореност от получаваните научни знания.

Организираме различни обучения, целящи да предоставят отговор на въпроса как да се поддържа интереса на учениците и студентите и как да бъдат активирани за лично самоучастие в процеса на собствено образование. Набираме финансирания за квалификационни курсове, както и реализираме провеждането на същите.