Skip links
Екология и околна среда

Дивата природа: До кога?

Опазването на дивата природа – растителния свят и животинските видове, се оказва ключова мисия в 21 век. Екипът на Асоциация “Качество на живота” вярва, че подобна кауза е не само обществено значима в настоящето, но и ще остави своя незаличим отпечатък в бъдещето на поколения наред във времето.

Търсим сътрудничество от страна на държавния апарат и общинските структури, защото промяната е възможна само при полагането на взаимни усилия. В готовност сме за работа с младежки организации, както и неправителствения сектор.

Организираме конференции и кръгли маси за обсъждане на проблематиката и предлагането на ефективни методи за опазване на флората и фауната у нас.

Работим за намаляване вредното въздействие, оказано от човешкия фактор и предприемането на мерки по превенция и защита на природата.

Подпомагаме инициативи за научното изследване на растителните и животинските видове. Дейността ни е свързана включително с кампании по засаждане на дървета и изграждане на съоръжения за препитание на дивите животни.